8 41 523 921     sld.berzelis@splius.lt

Paslaugų kainoraštis

 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-07-01 sprendimo Nr. T-322  redakcija

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

Vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-385 (Šiaulių miesto savivaldybės 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-322 redakcija) „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T- 385 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-322 redakcija).

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą įstaigoje:

 • Atlyginimą už vaiko išlaikymą moka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).
 • Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas. Atlyginimas už vaiko išlaikymą apskaičiuojamas padauginus vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugas įkainį iš lankytų (arba nelankytų ir nepateisintų) dienų skaičiaus ir pridėjus mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą.
 • Vienos dienos atlyginimą už maitinimo paslaugas sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) ir patiekalų gamybą (darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, maisto gaminimo kaštai: virtuvės įrangos priežiūra ir atnaujinimas, elektra, vanduo ir kitos su maisto gaminimu susijusios sąnaudos). Atlyginimas už maitinimo paslaugas yra mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną. Atlyginimo dydis už produktus kinta priklausomai nuo tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus. Atlyginimas už patiekalų gamybą mokamas nepriklausomai nuo pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus.
 • Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (grupinėms ugdymo priemonėms, patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė švietimo įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis. Paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją Lietuvos Respublikoje ir privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir (ar) priežiūros procesą švietimo įstaigose, mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą yra nemokamas. Individualiomis ugdymo priemonėmis vaiką aprūpina tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).
 • Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur.
 • Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

– už patiekalų gamybą –0,58 Eur;

– už produktus:

Grupės

1 maitinimas

(pusryčiai arba pavakariai)

 

1 maitinimas

(pietūs)

 

2 maitinimai

(pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai) 

3 maitinimai

(pusryčiai, pietūs, pavakariai)

Lopšelio grupės

0,42 Eur 0,85 Eur

1,27 Eur

1,69 Eur

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48 Eur

0,96 Eur

1,44 Eur

1,92 Eur

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai arba be maitinimo, jei skirtas pritaikytas maitinimas, t. y. vaikas maitinamas savo iš namų atsineštu maistu per dieną). Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti švietimo įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS

Mėnesio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams, jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas Aprašo 23 punkte nustatyta tvarka.

Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

 • jei šeima augina tris ir daugiau vaikų  (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • jei vienas iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlieka privalomąją karo tarnybą;
 • jei vaikui nustatytas neįgalumas;
 •  jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jei šeima gauna socialinę pašalpą;
 • jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 •  jei vaikui skirtas pritaikytas maitinimas ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu maistu.
 •  jei vaikas nelanko švietimo įstaigos:– dėl ligos daugiau kaip 1 darbo dieną;– tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu;– vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;– mokinių atostogų metu;

  – nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;

  – kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C, arba dėl ekstremalių įvykių;

  – kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų;

  – kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo;

  – kai vienas iš tėvų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pateikus raštišką prašymą ir dokumentus:

 • vaikų gimimo liudijimo kopijas jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų); pažymą iš švietimo įstaigos, jei 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą Lietuvoje ar užsienyje;
 •  Lietuvos kariuomenės pažymą, kai vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą;
 •  vaiko neįgalumo pažymėjimo kopiją;
 •  dokumentus, patvirtinančius, kad vaiką augina vienas iš tėvų (mirties liudijimą, Metrikacijos skyriaus pažymą apie nenustatytą ir nepripažintą tėvystę, teismo sprendimą dėl dingimo be žinios) ir pažymą apie šeimos pajamas;
 •  Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, atsakingo už socialinės pašalpos skyrimą ir mokėjimą, pažymą, jei šeima gauna socialinę pašalpą; 
 •  dokumentą, patvirtinantį, kad šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 •  mokinio sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. E027-1/a) arba medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a) apie vaikui gydytojų paskirtą pritaikytą maitinimą;
 •  tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) raštišką prašymą, jei vaikas nelankė švietimo įstaigos dėl ligos vieną ir daugiau dienų;
 •  pažymą iš darbovietės apie suteiktas kasmetines ar nemokamas atostogas ir papildomas darbdavio suteiktas poilsio dienas darbuotojams, jei augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ir (ar) vaikus iki dvylikos metų;
 •  pažymą iš darbovietės apie pamaininį darbą;
 •  pažymą iš darbovietės apie nuotolinį darbą.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į švietimo įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kurią darbo dieną.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi dėl jos.

Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes.

Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

Nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka.

Vaikai, augantys šeimoje, kurioje taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Jei atlyginimas už vaiko išlaikymą nesumokamas du mėnesius, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį.

(Informacija parengta vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-385 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-322 redakcija).

           
         
           
           

 

Informacija atnaujinta — 2021/10/01 | << ATGAL

Paieška

Archyvas

Steigėjas

Steigėjas

Dalyvaujame

Dalyvaujame

Partneris

Partneris

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis
Darbo laikas 7.30 – 18.00 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai
Įst. kodas 190528817
Tel. 8 41 523921
El. p. sld.berzelis@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Berželis“
Versija neįgaliesiems